Chytry spotrebitel on Facebook

Reklamace


U nás vyřídíte případnou reklamaci velice jednoduše. Stačí nám odeslat reklamované zboží společně s fakturou na adresu Martin Drietomský, Zahraničního odboje 920/33, Třebíč, 674 02.


Jak řešíme oprávněné reklamace? 


1. Pošleme Vám nový výrobek a dárek v podobě 40% slevy na další nákup!

NEBO

2. Vám vrátíme peníze.

V případě, že reklamaci shledáme jako oprávněnou, zašleme Vám podle Vašeho přání nové zboží nebo peníze. Výběr je čistě na Vás. Zaleží nám na velmi dobrém vztahu se zákazníkem, a proto se Vám a Vašim požadavkům budeme věnovat se zvláštní péčí. Obraťte se na nás kdykoliv, uděláme vše, co bude v našich silách. Vaše zpětná vazba nám pomáhá se neustále zlepšovat. Společně s Vámi děláme věci jednodušší. Žádné nekonečné opravování věcí a čekání na to, až se na věci potřetí vyskytne vada - chcete-li zpět peníze, dostanete je. Dáte-li přednost novému zboží, rádi Vám zašleme v rámci reklamace nové zboží a k němu dárek jako omluvu za vadný výrobek - slevu ve výši neuvěřitelných 40% z dalšího nákupu! Nechceme ztrácet naše dobré zákazníky, proto volíme tento postup.  


Ještě drobná poznámka - sami nemáme rádi, když musíme schovávat každý doklad. Stane-li se Vám, že někde založíte nebo vyhodíte fakturu, ozvěte se nám dříve, než reklamovanou zásilku odešlete. Vaši objednávku vyhledáme v našem systému a zkontrolujeme, jestli Vám už nevypršela záruční doba. Bude-li vše v pořádku, se samozřejmostí vyřídíme i tuto reklamaci.

Abychom plně vyhověli zákonným podmínkám, uvádíme níže Reklamační řád. Reklamační řád obsahuje úpravu, na jakou máte v každém případě právo dle občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, my Vám však nabízíme více. U nás se plně se uplatní postup popsaný výše.  


Reklamační řád

 

Reklamační řád internetového obchodu www.chytry-spotrebitel.cz reflektuje právní předpisy ČR, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží reklamováno v záruční lhůtě. Zákonná záruční doba na veškeré spotřební zboží činí 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží, anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet nová záruční doba k danému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou.

   

Záruku nelze uplatnit v těchto případech:

 

- zboží bylo reklamováno po záruční době
- zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
- zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
- zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
- došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

  

Rozpor s kupní smlouvou

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

Práva kupujícího při výskytu vady v záruční době:

 

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

 

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

 

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

 

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

  

Způsob reklamace

 

Reklamaci je třeba uplatnit u Prodávajícího ny výše uvedené adrese. K reklamovanému zboží je vhodné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu nebo je třeba koupi prokázat jiným způsobem, a dále popsat závadu. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

  

Termíny pro vyřízení reklamace

 

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

  

Náklady reklamace

 

V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Stejné právo náleží i spotřebiteli pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny Prodávajícím.