Chytry spotrebitel on Facebook

Obchodní podmínky


Společnost

Internetový obchod www.chytry-spotrebitel.cz nabízí prodej dárků nejen koncovým uživatelům, ale i dalším prodejcům. Při nákupu zboží v tomto obchodě platí níže uvedené Obchodní podmínky (dále též „OP“), které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je Martin Drietomský se sídlem Zahraničního odboje 920, 674 02, Třebíč, podnikající jakožto fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem v Třebíči, a Kupujícího. Další informace o Prodávajícím nalezne Kupující v sekci “O nás”. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito Obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZoOS“). 


EET:

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

(Pozn.: v našem případě se týká plateb kartou a dobírkuo v případě, že hotovost přebíráme od dopravce)

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Prodávající - Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - Fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby.

Kupující spotřebitel - Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

Uzavření kupní smlouvy

Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

 

Objednávání

Objednávat zboží je Kupujícímu umožněno pomocí e-shopu, telefonicky, popř. e-mailem. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto Obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Odesláním objednávky a jejím přijetím prodávajícím se objednávka stává závaznou. Kupující spotřebitel však má právo na odstoupení od kupní smlouvy (tedy od objednávky) do 14 dnů od převzetí zboží (viz níže). Kupující získává zboží za podmínek a cenu platnou v době objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, Prodávající Kupujícímu předem potvrdí telefonicky případnou změnu ceny. Pokud Kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.
Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a reklamačním řádem (zobrazeny jsou na webových stránkách internetového obchodu www.chytry-spotrebitel.cz) a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím), a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní a reklamační podmínky je Kupující před vlastním uskutečněním objednávky dostatečným způsobem upozorněn. Obchodní a reklamační podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Kupující používá.

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel, který uzavírá smlouvu za pomoci prostředků komunikace na dálku (zejména internet, fax, telefon atd.), je oprávněn v souladu s § 1829 a násl. ObčZ, odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Kupující, který není spotřebitelem, nemůže toto právo uplatnit. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Upozorňujeme, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží, v případě vadného zboží se plně uplatní reklamační řád.

Rozhodne-li se kupující spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

a) Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě doručit Prodávajícímu svůj projev vůle o odstoupení od smlouvy (doporučujeme tak učinit písemnou formou, která zajišťuje lepší prokazatelnost učiněného úkonu, např. dopisem či e-mailem s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...".) Datum a podpis.

b) Zboží je třeba doručit na adresu Prodávajícího, tj. Martin Drietomský, Zahraničního odboje 920, TŘEBÍČ, 674 02 (nejlépe spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu a dokladem o prodeji). Kupující si uhradí náklady spojené s přepravou vráceného zboží do místa výdeje zboží. (Pozor, u odstoupení od smlouvy se nejedná o tutéž situaci, jako když zákazník reklamuje zboží. V případě uznané reklamace má právo i na uhrazení nákladů na přepravu zboží do sféry Prodávajícího). 

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího, musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, atd.), čisté a nepoškozené, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží Kupující převzal, pokud možno v původním obalu. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Při zaslání zboží zpět Prodávajícímu doporučujeme spotřebiteli zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Při nesplnění uvedených podmínek náleží Prodávajícímu právo uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde jeho poškozením anebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací však není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Peníze za vrácené zboží budou spotřebiteli vráceny do 15 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit na základě § 1837 ObčZ od smluv:

 

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Platby za zboží

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je uvedena v internetovém obchodě na stránkách www.chytry-spotrebitel.cz v době podání objednávky Kupujícím. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti, obvykle je cena stanovena do odvolání. Tato cena bude rovněž uvedena v e-mailu potvrzujícím objednávku zboží. Kupní cena v internetovém obchodě je pro spotřebitele uvedena vždy jako konečná. V ceně zboží není započítáno dopravné (tato položka se může dle konkrétní objednávky lišit v závislosti na způsobu dopravy). Informace o dopravě jsou uvedeny v sekci „Ceny dopravy“, tvořící nedílnou součást těchto Obchodních podmínek. 

Zboží je možné uhradit pomocí dobírky nebo bankovním převodem na účet Prodávajícího. Další způsoby je možné dohodnout individuálně.


Přeprava

Zboží je doručeno na adresu zákazníka pomocí dopravce, kterého si zvolí během objednávky. Dopravné u poskytovatele poštovních služeb - Česká pošta - je ve výši 99 Kč a je zúčtováno ve faktuře společně s objednaným zbožím. Balné je ve výši 0 Kč s výjimkou dárkově balené zásilky na přání zákazníka, která se zpoplatňuje částkou 80 Kč. Zásilka na dobírku prostřednictvím České pošty se zpoplatňuje částkou 115 Kč. Přeprava službou Uloženka je zpoplatněna částkou 65 Kč v případě platby za zboží dobírkou.


Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu www.chytry-spotrebitel.cz reflektuje právní předpisy ČR, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží reklamováno v záruční lhůtě. Zákonná záruční doba na veškeré spotřební zboží činí 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží, anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet nová záruční doba k danému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou.

 

Záruku nelze uplatnit v těchto případech:

- zboží bylo reklamováno po záruční době
- zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
- zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
- zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
- došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.


Práva kupujícího při výskytu vady v záruční době:

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

 

Způsob reklamace

Reklamaci je třeba uplatnit u Prodávajícího na výše jmenované adrese. K reklamovanému zboží je vhodné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu – fakturu či je třeba koupi prokázat jiným způsobem, a dále popsat závadu. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Termíny pro vyřízení reklamace

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

Náklady reklamace

V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Stejné právo náleží i spotřebiteli pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny Prodávajícím.

 

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou důvěrné a nebudou zveřejněny. Prodávající se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne třetí straněOsobní data budou použita výhradně pro zajištění distribuce objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) a dále pro účely platby za zboží. Vaše data budou plně zabezpečena proti zneužití a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob, budou použita pouze při komunikaci mezi Prodávajícím a Kupujícím a pro přístup Kupujícího do objednávkového systému E-shopu.

Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely správného a včasného doručování objednaného zboží, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2014.